Uczestnictwo w terapii:

 1. Na terapię należy uczęszczać regularnie.
 2. Spóźnienie uczestnika terapii na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani obniżenia odpłatności
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do współpracy z terapeutą i realizowania zaleceń programu domowego.
 4. O uczestnictwie rodziców/opiekunów w zajęciach, decyduje  terapeuta.
 5. Terapeuta zobowiązuje się do rzetelnego prowadzenia zajęć oraz do informowania rodziców o ich przebiegu, postępach i zasadności ćwiczeń.
 6. Terapeuta zobowiązuje się do wspierania rodziców, udzielania wskazówek do pracy w domu.
 7. Nieobecność dziecka przekraczająca połowę przeznaczonych dla niego terminów zajęć może być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia terapii (ze względu na brak możliwości zrealizowania założonych celów terapii).
 8. Na korytarzu placówki obowiązuje zachowanie ciszy.
 9. Rezydentem placówki jest pies rasy Golden Retriever, w związku z czym rodzice/opiekunowie są zobowiązani do poinformowania o ewentualnych alergiach dziecka.

Opłacanie zajęć:

Zajęcia opłacamy w formie gotówkowej lub bezgotówkowej za pomocą przelewu.

Zajęcia w zakresie terapii EEG-Biofeedback i  HEG Biofeedback należy opłacić wyłącznie z góry .

I tak:

Opłata za 1- 5 sesji z góry  to  koszt 80 zł za sesję

Opłata za 10 sesji z góry to koszt  75 zł za sesję

Opłata za 20 sesji z góry to koszt  70 zł za sesję

 

Pozostałe zajęcia można opłacać w następujący sposób:

 • na bieżąco po każdej wizycie, lub
 • z góry za cały miesiąc – z rabatem  10%

W przypadku, gdy   klient   zalega z płatnościami powyżej miesiąca , terapia zostaje zawieszona do momentu uregulowania zaległości.

W przypadku braku uregulowania Centrum podejmuje kroki zgodne z postępowaniem  prawnym przypisanym do tego rodzaju zobowiązań.

 

Odwoływanie zajęć:

Nieobecność na zajęciach) należy zgłosić do godz. 20:00 dnia poprzedniego.

Zajęcia można odwołać telefonicznie lub za pomocą  sms-a.

Uwaga ! Zajęcia odwołane po upływie wymaganego czasu, lub zajęcia w ogóle nieodwołane uznajemy za zrealizowane, czyli odpłatne.

 • Dwukrotne odwołanie zajęć po upływie wymaganego czasu lub nieodwołanie zajęć w ogóle w okresie jednego miesiąca skutkuje wypisaniem dziecka z terapii i utratą zarezerwowanego terminu u terapeuty.
 • Ponowne przyjęcie dziecka na terapię jest możliwe po opłaceniu nieodwołanych zajęć oraz znalezieniu nowego terminu do terapeuty, a jeśli to konieczne wiąże się z wpisaniem na listę oczekujących.

 

Odrabianie zajęć:

 • Zajęcia zaplanowane z góry na cały miesiąc realizowane są w danym miesiącu kalendarzowym.
 • W przypadku choroby dziecka lub innych zdarzeń losowych, zajęcia odwołane o czasie mogą zostać odrobione w bieżącym miesiącu kalendarzowym lub w miesiącu następnym.

 

Zastępstwa/nieobecności terapeuty:

Centrum zastrzega sobie możliwość jednorazowej lub stałej zmiany terapeuty, o której rodzic zostanie uprzednio

W przypadku nieobecności terapeuty oraz braku możliwości zastępstwa, zajęcia będą odrobiane.

Terapeuta zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności na tych samych zasadach, co rodzic, opiekun dziecka – w przypadku zajęć popołudniowych do godziny 11:00, ale nie później, niż trzy godziny przed zajęciami.

Odwołanie zajęć terapeuty może zostać przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem sms.

Odwołane zajęcia przez terapeutę po upływie wymaganego czasu, lub zajęcia w ogóle nieodwołane należy odrobić. Zajęcia te będą dla klienta bezpłatne.

 

Czas trwania zajęć:

Czas trwania zajęć ustalany jest indywidualnie z terapeutą.

 

Czas pracy:

Centrum pracuje niezależnie od organizacji kalendarza roku szkolnego.