Uczestnictwo w terapii:

 1. Na terapię należy uczęszczać regularnie.
 2. Spóźnienie uczestnika terapii na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani obniżenia odpłatności
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do współpracy z terapeutą i realizowania zaleceń programu domowego.
 4. O uczestnictwie rodziców/opiekunów w zajęciach, decyduje  terapeuta.
 5. Terapeuta zobowiązuje się do rzetelnego prowadzenia zajęć oraz do informowania rodziców o ich przebiegu, postępach i zasadności ćwiczeń.
 6. Terapeuta zobowiązuje się do wspierania rodziców, udzielania wskazówek do pracy w domu.
 7. Nieobecność dziecka przekraczająca połowę przeznaczonych dla niego terminów zajęć może być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia terapii (ze względu na brak możliwości zrealizowania założonych celów terapii).
 8. Na korytarzu placówki obowiązuje zachowanie ciszy.
 9. Rezydentem placówki jest pies rasy Golden Retriever, w związku z czym rodzice/opiekunowie są zobowiązani do poinformowania o ewentualnych alergiach dziecka.

Opłacanie zajęć:

Zajęcia opłacamy w formie gotówkowej lub bezgotówkowej za pomocą przelewu.

Zajęcia w zakresie terapii EEG-Biofeedback i  HEG Biofeedback należy opłacić wyłącznie z góry .

I tak:

Opłata za 1 sesję   to  koszt 100 zł  w roku szkolnym 2023-2024

Opłata za 10 sesji z góry to koszt z rabatem – 5 % czyli  95 zł  za sesję

Opłata za 20 sesji z góry to koszt z rabatem -10 % czyli  90 zł  za sesję

Stali klienci otrzymują rabat w wysokości  do  25 %.

Pozostałe zajęcia można opłacać w następujący sposób:

 • na bieżąco po każdej wizycie, lub
 • z góry za cały miesiąc – z rabatem   10 %

W przypadku, gdy   klient   zalega z płatnościami powyżej miesiąca , terapia zostaje zawieszona do momentu uregulowania zaległości.

W przypadku braku uregulowania należności Centrum podejmuje kroki zgodne z postępowaniem  prawnym przypisanym do tego rodzaju zobowiązań.

Odwoływanie zajęć:

Nieobecność na zajęciach należy zgłosić do godz. 20:00 dnia poprzedzającego wizytę.

Zajęcia można odwołać telefonicznie lub za pomocą  sms-a.

Uwaga ! Zajęcia odwołane po upływie wymaganego czasu, lub zajęcia w ogóle nieodwołane uznajemy za zrealizowane, czyli odpłatne.

 • Dwukrotne odwołanie zajęć po upływie wymaganego czasu lub nieodwołanie zajęć w ogóle, w okresie jednego miesiąca skutkuje wypisaniem uczestnika z terapii i utratą zarezerwowanego terminu u terapeuty.
 • Ponowne przyjęcie dziecka na terapię jest możliwe po opłaceniu nieodwołanych zajęć oraz znalezieniu nowego terminu  u  danego terapeuty. Może się to wiązać z  koniecznością  wpisaniem na listę osób oczekujących.

Odrabianie zajęć:

 • Zajęcia zaplanowane z góry na cały miesiąc realizowane są w danym miesiącu kalendarzowym.
 • W przypadku choroby uczestnika lub innych zdarzeń losowych, zajęcia odwołane o czasie mogą zostać odrobione w bieżącym miesiącu kalendarzowym lub w miesiącu następnym.

Zastępstwa/nieobecności terapeuty.

Centrum zastrzega sobie możliwość jednorazowej lub stałej zmiany terapeuty, o której uczestnik terapii  zostanie uprzednio

W przypadku nieobecności terapeuty oraz braku możliwości zastępstwa, zajęcia będą podlegały odrobieniu.

Terapeuta zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności na tych samych zasadach, co  uczestnik – w przypadku zajęć popołudniowych do godziny 11:00, ale nie później, niż trzy godziny przed zajęciami.

Odwołanie zajęć ze strony terapeuty może zostać przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem sms.

Odwołane zajęci przez terapeutę po upływie wymaganego czasu, lub zajęcia w ogóle nieodwołane należy odrobić. Zajęcia te będą dla klienta bezpłatne.

Czas trwania zajęć:

Czas trwania zajęć ustalany jest indywidualnie z terapeutą.

Czas pracy:

Centrum pracuje niezależnie od organizacji kalendarza roku szkolnego.